Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky

Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.nailgel.sk prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou Nailbaby, kft. so sídlom Margit krt. 50-52., 1027 Budapest, Maďarsko, IČ: 01-09-344140.

DIČ EU: HU26774817.

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.nailgel.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 6. Čísla objednávok sú náhodne generované a slúžia ako unikátne heslo pre komunikáciu s obchodom. Potvrdenie objednávky s jej číslom je zaslané iba na e-mail kupujúceho (popr. telefón kupujúceho v prípade osobného odberu) a predajca nenesie zodpovednosť za možné zneužitie čísla objednávky a jeho použitia inou osobou.

 7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym e-mailom, zaslaným na uvedenú e-mailovú adresu.

 8. Ceny a Zľavy - Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemôžu byť kombinované a sčítané.

 9. Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky. Ak je objednávka hradená vopred, platba vám bude vrátená späť v niekoľkých nasledujúcich dňoch.

2. Spôsoby zaplatenia tovaru

 1. Platba platobnou kartou - zdarma. Pozrite sa na bližšie informácie o platbe platobnou kartou.

 2. Formou dobierky.

 3. Prevodom na účet online - zdarma.

Všetky ceny v internetovom obchode www.nailgel.sk sú konečné vrátane DPH.

Obchodné podmienky pre českých zákazníkov sú zhodné s obchodnými podmienkami pre slovenských zákazníkov.

3. Spôsoby dodania tovaru

Kurierom GLS.

Informácia o dostupnosti u ponúkaného tovaru sa môže líšiť v závislosti na postupnom vypredávaní a má čisto informatívny charakter. V prípade, kedy zákazník objedná tovar uvedený ako skladom a predajca ho nebude fyzicky mať skladom k dispozícii, bude Vás kontaktovať naše zákaznícke oddelenie.

Venujte pozornosť pri vyplňovaní dodacích údajov. Po odoslaní objednávky nie je z dôvodu kontrolného hlásenia možné meniť fakturačné údaje.

4. Reklamácie a záruka tovaru

 1. Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.nailgel.sk a právnym poriadkom platným v SR.

 2. Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.

 3. Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri doprave, aj keď sa poškodenie prejavilo pred transportom. Ďalšie informácie nájdete v reklamačnom poriadku.

 4. Záruka začína dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 12 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Kvalita a množstvo

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.

 2. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré dodávateľ popisuje, uvádza v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.

 3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

Obrázky tovarov môžu mať čisto informatívny charakter z dôvodu novo formulovanej vône, či vonkajšieho vzhľadu krabičky.)

 1. Zobrazované zľavy pri produktoch sú zaokrúhľované matematicky na celé čísla.

Prevzatia tovaru

 1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí zákazník poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa predajne.

 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 60 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo nesmie byť inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže dodávateľ od spotrebiteľa nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosť. Na tejto webovej stránke si môže spotrebiteľ stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Dodávateľ má právo odmietnuť vybavenie objednávky v prípade, že množstvo tovaru nezodpovedá obvyklému množstvo tovaru určenému pre osobnú spotrebu. V prípade sporu o to, koľko je obvyklé množstvo pre bežnú osobnú spotrebu, je vždy rozhodujúce stanovisko dodávateľa. Nákupy na komerčné účely na maloobchodných stránkach www.nailgel.sk sú výslovne zakázané.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).

6. Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

7. Doručovanie

Kupujúcemu môže byť doručovaný e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

 3. V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v dobe uzavretia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na e-mail info@nailgel.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 6. 2020.

Informácie o správe údajov

Ochrana osobných údajov

Správa a spracovanie osobných údajov

Tieto nižšie popísané zásady ochrany osobných údajov (spoločne s našimi zmluvnými podmienkami) stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť Nailbaby, kft. používa a chráni všetky osobné údaje a ďalšie informácie s tým súvisiace, ktoré jej poskytnete pri používaní jej webových stránok. Spoločnosť Nailbaby, kft. je povinná chrániť vaše súkromie, vrátane osobných údajov, a túto povinnosť sa zaväzuje riadne dodržiavať. Akékoľvek požiadavky na oznámenie vašich osobných údajov činíme pri používaní tohto webu, aj pri iných prípadných príležitostiach vždy len v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane našich interných predpisov, ktoré ich dopĺňajú. Neustále sledujeme aktuálny stav legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a priebežne podľa toho aktualizujeme aj ochranu osobných údajov v našej spoločnosti. Tieto zmeny a doplnenia pravidiel ochrany osobných údajov potom aktualizujeme aj na našich webových stránkach, čo sa prejaví aj v zmenách a aktualizácii týchto zásad ochrany osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste tieto naše zásady ochrany osobných údajov pravidelne sledovali. Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov však mienime realizovať práve k posilneniu ochrany vašich osobných údajov a k zvýšeniu vášho komfortu pri kontakte s nami.

Na účely komunikácie so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, prípadne návštevníkmi našich webových stránok zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré sú potrebné k plneniu našich zmluvných povinností, alebo na účely našej čo najlepšej vzájomnej komunikácie a zlepšovania našich služieb, či komunikácie so záujemcami o naše produkty a služby.

Pre vyššie uvedené účely získavame spravidla vaše adresné (kontaktné) osobné údaje, ako je vaše meno, priezvisko, adresa bydliska (prípadne len poštové smerovacie číslo), e-mailovú adresu, telefónne číslo a podobne. Tieto osobné údaje získavame vždy iba vtedy, ak je to náš zákonný nárok, ostatné osobné údaje, ako sú napríklad vaše záujmy a preferencie, či informácie o vašich návštevách našich webových stránok, potom zhromažďujeme iba s vaším výslovným súhlasom. A tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje, ktoré sme získali, zhromažďujeme preto, aby sme mohli riadne plniť naše zmluvné povinnosti, aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a následne vám mohli poskytovať lepšie služby a produkty. Informácie z vašich návštev našich webových stránok využívame s cieľom zlepšovať a rozvíjať naše webové stránky. Za tým účelom vás budeme tiež čas od času upozorňovať na zmeny na našich webových stránkach, produktoch alebo službách.

Pokiaľ nám k tomu dáte svoj súhlas, budeme vám zasielať aj informácie o našich propagačných akciách, týkajúcich sa nových produktov, špeciálnych ponukách, na účely prieskumu trhu, a podobne.

V rámci právnymi predpismi dovolených postupov vykonávame analýzu údajov o návštevách našich webových stránok, aby sme poznali nákupné trendy, zákaznícke preferencie, návštevnosť našich webových stránok a podobne. Zároveň nám tieto informácie slúžia k posilňovaniu bezpečnosti našich webových stránok aj bezpečnosti vašich osobných údajov. Informácie o vašich osobných údajoch či vašich aktivitách na našich webových stránkach poskytneme iným osobám len v prípade, že nám to ukladajú, či umožňujú právne predpisy.

Pokiaľ sa zaregistrujete na našom webe, stanete sa účastníkmi nášho vernostného zákazníckeho programu a môžete získať nárok na poskytnutie bonusov a zliav, ktoré plynú z nášho vernostného programu. Sami sa tiež môžete prihlásiť k odberu e-mailových informácií o našich novinkách. Samostatne sa môžete prihlásiť aj na odber nášho Newslettera.

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrana súkromia a ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť Nailbaby kft. veľmi dôležitá. Dodržiavame všetky platné predpisy Európskej únie, slovenské zákony a ďalšie predpisy na ochranu osobných údajov a všetky vaše informácie považujeme za dôverné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobných údajov a usilujeme sa o to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, strate alebo poškodeniu osobných údajov spracúvaných alebo zhromaždených nami, vrátene našich webových stránok.

Cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý po návšteve našich webových stránok žiada o to, aby mohol byť stiahnutý do vášho osobného počítača, inteligentného telefónu, tabletu alebo iného zariadenia, ktoré používate pre prístup na web. Tento súbor môžete kedykoľvek vymazať, prípadne vo vašom prehliadači používanie cookies úplne zakázať. Súbory cookie sa používajú k záznamu internetovej prevádzky a zahŕňajú identifikáciu stránok, ktoré sú používané, ktoré produkty ste si prezerali, čas strávený prehliadaním a zapamätanie si vašich preferencií. To nám pomáha analyzovať dáta o návštevnosti webu, aby sme zlepšili užívateľské prostredie našich webových stránok. Celkovo nám súbory cookie pomáhajú poskytnúť vám lepšie webové stránky, čo nám umožňuje tiež sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné.

Súbor cookie však neobsahuje v žiadnom prípade vaše osobné údaje. Viac informácií o cookies si môžete zistiť sami napríklad na webových stránkach www.wikipedia.org.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán. Napríklad na webové stránky výrobcov rôznych zariadení a podobne. Nad cudzími webovými stránkami však nemáme žiadnu kontrolu a týmto našim zásadám ochrany osobných údajov nepodliehajú. Ich vlastné zásady ochrany súkromia sa budú vzťahovať na vaše osobné údaje, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad. Vzhľadom k tomu, že odkazujeme na webové stránky našich solídnych obchodných partnerov, sme presvedčení, že aj u nich je ochrana osobných údajov dostatočná. Avšak pokiaľ máte akékoľvek otázky, mali by ste sa riadiť informáciami na ich webových stránkach.

Vaša kontrola nad osobnými údajmi

Spracovanie vašich osobných údajov môžete obmedziť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a) kedykoľvek budete vyzvaní na vyplnenie akéhokoľvek formulára na webových stránkach, pozrite sa na polia, kde môžete „zakliknúť“, že nechcete, aby vami poskytnuté informácie boli používané na účely priameho marketingu,

b) ak nechcete dostávať marketingové informácie, môžete sa odhlásiť kedykoľvek, kliknutím na odkaz, kde sa odhlásite z prijímania všetkých e-mailov, ktoré Vám boli odosielané, alebo nám to môžete oznámiť mailom na adrese: info@nailgel.sk, prípadne na poštovej adrese: Nailbaby, kft., Margit krt. 50-52, 1027 Budapest, Maďarsko.

c) Vaše osobné údaje nebudeme predávať, distribuovať ani poskytovať tretím stranám, pokiaľ k tomu nebudeme mať váš výslovný súhlas, alebo ak k tomu nebudeme oprávnení zo zákona. Podľa zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 môžete požiadať o podrobnosti o osobných informáciách, ktoré uchovávame,

d) za podmienok ustanovených právnymi predpismi vám na vašu žiadosť poskytneme aj ďalšie informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, alebo vaše osobné údaje za podmienok ustanovených právnymi predpismi prenesieme na základe Vašej požiadavky Vami určenej osobe,

Pokiaľ sa domnievate, že akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré spravujeme alebo spracovávame, sú nesprávne, napíšte nám to na niektorú z vyššie uvedených adries, kde tiež môžete dostať odpovede na svoje otázky ohľadom ochrany vašich osobných údajov.